Влада РС

Влада Српске утврдила Нацрт закона о производњи наоружања и војне опреме

ТРЕБА ДА ПОДСТАКНЕ РАЗВОЈ ТЕ ИНДУСТРИЈЕ И САЧУВА НАДЛЕЖНОСТИ ЕНТИТЕТА У ТОЈ ОБЛАСТИ
  • Производња наоружања и војне опреме уређује се као дјелатност од стратешког интереса
  • Влада РС предложила да се дјелимична либерализација цијена у области осигурања од аутоодговорности пролонгира до краја 2026. године
  • Задужила је Министарство просвјете и културе да из изврши расподјелу средстава у износу од 100.000 КМ, за реализацију друге фазе програма “Подстицај тимовима за подршку надареним и талентованим ученицима за рад са талентованом и даровитом дјецом у школама Републике Српске“

ВЛАДА Републике Српске утврдила је данас, на 31. сједници одржаној у Бањалуци, Нацрт закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској. Овај закон се доноси с циљем унапређења и развоја области производње наоружања и војне опреме и очувања ентитетских надлежности у овој области.

Област производње наоружања и војне опреме до сада није била нормативно уређена, те се овим законом по први пут успоставља свеобухватни и квалитетни правни оквир у овој области и производња наоружања и војне опреме уређује као дјелатност од стратешког интереса.

Имајући у виду да се ради о специфичној врсти производње, Законом се прописују услови за прибављања сагласности за производњу наоружања и војне опреме, права и обавезе произвођача, мјере безбједности и заштите у производњи наоружања и војне опреме, надзор над привредним друштвима која послују у области производње наоружања и војне опреме, као и друга питања од значаја за ову област.

Влада је усвојила Нацрт Закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају.

Разлози за доношење измјена и допуна Закона о обавезним осигурањима у саобраћају садржани су у потреби пролонгирања утврђених рокова слободног одређивања цијена (премија) осигурања од аутоодговорности, тзв. либерализације у области аутоосигурања, као и проширивања надлежности Заштитног фонда Републике Српске са пословима који представљају саставни дио организоване транзиције са административног на самостално утврђивање цијена.

Овим законом је предложено да се дјелимична либерализација цијена у области осигурања од аутоодговорности пролонгира до краја 2026. године, уз могућност реаговања Агенције за осигурање Републике Српске по овом питању уколико то тржишне околности буду захтијевале.

У Нацрту се предлаже да Заштитни фонд Републике Српске успостави и води централну електронску евиденцију података неопходних за закључивање уговора о осигурању и рјешавање одштетних захтјева. Централна електронска евиденција, са свеобухватним вишегодишњим серијама података о карактеристикама осигураника/возача, врстама и типовима возила, регистарским подручјима и насталим штетама за вишегодишњи период, требала би да омогући прецизније и квалитетније утврђивање сопствених цјеновника за осигурање од аутоодговорности, али и да допринесе правичној накнади штете настале у овој врсти осигурања.

Министарство финансија је припремило Нацрт закона узевши у обзиру ставове Агенције за осигурање Републике Српске, као регулаторног и надзорног органа, и иницијативе запримљене од Удружења друштава за осигурање Републике Српске.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске усвојила је Информацију о имплементацији програма за надарену и талентовану дјецу и издвајању средстава од игара на срећу за реализацију друге фазе програма те задужила Министарство просвјете и културе да из средстава гранта, намијењеног за финансирање пројеката и програма у складу са Законом о играма на срећу, изврши расподјелу средстава у износу од 100.000 КМ, за реализацију друге фазе програма “Подстицај тимовима за подршку надареним и талентованим ученицима за рад са талентованом и даровитом дјецом у школама Републике Српске“.

Овај програм представља јавни интерес за Републику, јер је подршка надареним и талентованим ученицима од великог значаја за Републику Српску, и реализује се у сарадњи са Друштвом психолога Републике Српске и Републичким педагошким заводом, као и са школама које реализују планиране активности.

У току су активности на писању програма рада са потенцијално даровитим ученицима од стране изабраних ментора.

Такође, Влада је усвојила и Информацију о потреби санације објекта ЈУ ОШ „Никола Тесла“ Дервента који је оштећен у земљотресу, крајем децембра 2020. године.

Влада је задужила Министарство просвјете и културе и Министарство финансија да у наредне двије године, кроз процес планирања буџета, обезбиједе новчана средства у процијењеном износу од 5.272.000 КМ неопходна за санацију објекта ове школе.

Настава за ученике ове школе од децембра 2020. године реализује се у просторијама ЈУ СШЦ „Михајло Пупин“ Дервента, ЈУ Стручна и техничка школа Дервента, ЈУ ОШ „19. април“ Дервента и ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју Будућност Дервента.

Влада Републике Српске прихватила је Информацију о спровођењу поступка додјеле подстицаја за повећање плате радника са ефектима додијељених подстицаја за обрачунски период јул-децембар 2022. године.

У складу са Законом о подстицајама у привреди Републике Српске и Правилником о поступку додјеле подстицаја за повећање плате радника, Министарство привреде и предузетништва је у сарадњи са Пореском управом, спровело процедуру додјеле подстицаја за седми обрачунски период од 01.07. до 31.12.2022. године.

У периоду од 1. јануара до 1. марта 2023. године, путем апликације е-подстицај вршено је електронско подношење захтјева. Након што је апликација аутоматски потврдила да је захтјев исправно попуњен и успјешно електронски достављен, привредни субјект је био дужан да одштампа, потпише и овјери дио захтјева који се односи на опште податке, те достави министарству захтјев у писаној форми. Захтјев се сматра поднесеним када се министарству достави одштампани дио захтјева са бар кодом.

За додјелу подстицаја, за седми обрачунски период, пријавило се највећи број привредних субјеката, укупно 901 привредни субјекат који запошљава око 56.000 радника. Подстицај у седмом обрачунском периоду исплаћен је у износу од 7,9 милиона КМ за 814 привредних субјеката који су повећали плату за 28.567 радника.

Средства подстицаја за повећање плата радника исплаћена су привредним субјектима који послују на подручју 41 јединице локалне самоуправе Републике Српске, а највећи износ подстицаја исплаћен је привредним субјектима из прерађивачке индустрије у укупном износу од 2,95 милиона КМ (или 37,4 одсто).

Најзначајни ефекат подстицаја у седмом обрачунском периоду је повећање плата радника за 18,52 одсто, у односу на период почетне плате код привредних субјеката који су остварили право на подстицај, затим позитивни утицај на цјелокупну привреду: повећање уплате доприноса, повећање броја запослених, те раст бруто плата радника у децембру 2022. године за 17,2 одсто у односу на период почетне плате (децембар 2021. године).

С обзиром да досадашње анализе ефеката додјеле средстава подстицаја за повећање плата указују на позитивна кретања, додијељена средства подстицаја постигла су одговарајуће ефекте и оправдала очекиване резултате.

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на План расподјеле средстава за изградњу и одржавање споменика, спомен-обиљежја и војничких гробаља у 2023. години, у износу од 500.000,00 КМ.

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство рада и борачко-инвалидске заштите.

Влада је донијела и Одлуку о одобравању средстава у износу од 100.000 КМ „Институту за генетичке ресурсе Универзитета у Бањалуци“, на име остваривање права на подстицајна средства за развој експериментално – едукативних и развојних центара.

Подстицајна средства ће бити кориштена као подршка активностима инвентаризације и колекционисања генетичких ресурса, подршка активностима еx ситу конзервације која се односи на чување компоненти биолошке разноликости ван њихових природних станишта и обухвата очување и одржавање републичке сјеменске колекције (банке гена), базе подататка и друге активности.

Додај коментар

Кликни овде да поставиш коментар